ความหมายศิลปะ เข้าใจในความหมายของศิลปะว่าเป็นอย่างไร ?

ความหมายศิลปะ ในความกมายของคำว่า ศิลปะ นั้นถ้าจะให้อธิบาย คำนี้เป็นคำที่ ความหมายของมันนั้นกว้าง และก็จะเจาะจง แต่ทว่าย่อมแล้วแต่ ทัศนะของคนแต่ละคน รวมไปถึงความเชื่อ กับเรื่องแนวคิด ของยุคสมัยต่าง ๆ ที่มันจะต่างกัน หรือว่าแล้วแต่จะเอาศิลปะนี้ ไปใช้กับอะไร แวดวงแบบกว้าง หรือว่าจะใช้กันแค่ แวดวงจำกัด แต่ถ้าหากเป็น ทัศนะจากนักปราชญ์ ทั้งหลายแล้วนั้น

จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะศิลปะ จะเป็นตัวร่วม ที่มีความสำคัญสุด ในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับ เปรียบประหนึ่งว่าเป็น การแสดงออก ที่มีตั้งแต่ เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก เรื่องของการใช้ความคิด เรื่องของการมีประสบการณ์

เรื่องการเห็นถึงความงาม เรื่องสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือจะเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งที่เอ่ยมา ล้วนแล้วคือ การแสดงออกของมนุษย์ ที่จะเป็นคนที่เลือกสรร และได้สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งหมดทั้งมวล ดังนั้นแล้วเท่ากับว่า ความหมายศิลปะแบบกว้างนั้น ก็จะจำแนกออกไป

ความหมายศิลปะ การจำแนกความหมายศิลปะนั้น มีหลักๆ คืออะไรบ้าง

เพราะฉะนั้นแล้วศิลปะ ก็คือสิ่งที่มนุษย์นั้น เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา ก็เพื่อที่จะ แสดงออกถึงด้านอารมณ์ สติปัญญา และความงาม กล่าวรวม ๆ ก็คือ ส่วนประกอบของศิลปะ โดยจะมีสิ่งที่ ประกอบอยู่ 3 อย่างก็คือ ความงาม ,จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหลัก ๆ นั่นเองครับ 

เหตุผลในการ จำกัดวงที่อยู่แค่ เฉพาะการทำของมนุษย์ นั้นก็เป็นเพราะว่า สัตว์ทั้งหมดในโลก มนุษย์นั้นคือ สัตว์สายพันธุ์เดียว ที่สามารถสื่อสาร ให้มีความเข้าใจที่ร่วมกัน ได้อย่างดีที่สุดครับ และในเรื่องของ การดำเนินชีวิต นั้นได้มีการพัฒนา แบบที่เป็นระบบ

ความหมายศิลปะ

สิ่งที่กล่าวเหล่านี้ เลยนับได้ว่าคือ สาเหตุหลักที่มนุษย์ ได้ยกระดับของ ความเป็นสัตว์โลกตนเอง ว่านี่คือสัตว์ประเภทหนึ่ง ที่อยู่เหนือกว่า สัตว์โลกประเภทอื่นครับ ฉะนั้นแล้ว รูปร่างกับลักษณะ ของผลงานที่ ได้สร้างสรรค์มานั้น

ก็มาจากสิ่งต่าง ๆ อย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่สลับซับซ้อน แต่ว่ามันสวยงาม มีรูปทรง ที่ดูแล้วแปลกตา มนุษย์จะมีความชื่นชม และนำมาสร้างขึ้น ให้เป็น ผลงานศิลปะ ที่เกิดจากการใช้ แรงบันดาลใจ ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

เอามาสร้างสรรค์ ขึ้นใหม่จนเป็นศิลปะ ที่จะมี ศิลปะบริสุทธิ์ หรือ Fine-Art , ศิลปประยุกต์ หรือว่า Applied-Art ไม่ก็จะขึ้นอยู่กับว่า จุดมุ่งหมายของ ในการสร้างผลงาน นั้นคืออะไรนั่นเองครับ

ความหมายศิลปะ คำนิยามของเรื่องศิลปะนี้คืออะไร ?

หากเป็นทางพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ.2525 นั้นได้นิยาม คำว่าศิลปะนี้คือ ฝีมือในการช่าง ที่เป็นการแสดงออก ในเรื่องอารมณ์ ความสะเทือนใจ ให้ได้เห็นกันอย่างประจักษ์ พอมาถึงในปี พ.ศ.2530 พจนานุกรมได้ระบุว่า

ศิลปะนี้คือ ผลของความคิดสร้างสรรค์ ที่มาจากมนุษย์ ที่จะแสดงออกถึง รูปลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะปรากฏขึ้นมาอย่าง สุนทรียภาพ ให้ความประทับใจ และสะเทือนอารมณ์ ตามแต่อัฉริยภาพ

การสั่งสมประสบการณ์ ความมีรสนิยม และก็ทักษะ ในแต่ละคน จนเกิดความพอใจ รื่นรมย์ เป็นจารีตประเพณี และก็ความเชื่อ ศิลปะจะมีการแบ่งออก สองประเภทหลัก ๆ วิจิตรศิลป์ และก็ ประยุกต์ศิลป์

ทางด้านของ อริสโตเติล เค้าคือนักปราชญ์ ที่อยู่ในช่วง ยุคกรีกโบราณ ได้ให้นิยามกับ ความหมายคำว่าศิลปะ ว่าคือการเลียนแบบ ซึ่งธรรมชาตินั่นเอง

ทางนักประพันธ์ ชาวรัสเซียอย่าง ตอลสตอย ก็ได้ให้คำนิยาม เกี่ยวกับความหมาย ศิลปะว่าเป็น การถ่ายทอด ถึงเรื่องความรู้สึก ในตัวมนุษย์เรานั่น ออกมาให้ได้เห็น

ส่วนทางด้าน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีรศรี ศิลปินอิตาเลียน ที่ได้เป็นคนวางรากฐาน ในการศึกษาวิชา ด้านศิลปะสมัยใหม่ ที่ประเทศไทย ก็ให้คำนิยาม ของความหมายศิลปะ ว่าศิลปะนั้นเป็น งาน ที่ได้เกิดขึ้นมา จากความพากเพียร ความพยายาม ของมนุษย์นั่นเอง

และต้องใช้มือ พร้อมกับความคิด ท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรี นั่นก็ได้ให้นิยามศิลปะ มีความน่าสนใจ และได้มีการนำไป ใช้อ้างอิงแพร่หลายเลยครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็จะเห็นปรากฎ อยู่ตามหนังสือศิลปะ หรือจะเป็นเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเรื่องศิลปะ ดังที่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมา

ศิลปะอยู่คู่ธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของผู้คน

ศิลปะนั้นมักจะโยงไปถึง ธรรมชาติเพราะคล้ายดับเป็น แหล่งวิทยาการใหญ่ที่สุด ที่มนุษย์นั้นมี ใช้ศึกษาค้นคว้า เลียนแบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือ มนุษย์นั้นต้องใช้ การเรียนรู้จากธรรมชาติ เพื่อเป็นการดำรงชีวิต ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้การสังเกต

ความหมายศิลปะ

มนุษย์อาจเจอกับ ความพึงพอใจ แบบที่ซ่อนเล้น กับในธรรมชาติ ตั้งแต่สีสัน อารมณ์บรรยากาศ ความงาม ฯลฯ บางครั้งอาจได้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลง ในธรรมชาติ ทำให้เกิดมีความ ประทับใจหรือสะเทือนใจ จนถึงความรู้สึก

ในอารมณ์อื่น ๆ จนขนาดต้องการ ที่จะเป็นเจ้าของ เพราะความรู้สึก ที่มีขึ้นมานี้เอง กลายเป็นสิ่งกระตุ้น ให้มนุษย์นั้นได้ พยายามจะรักษา สภาพการณ์ในตอนนั้น ๆ ให้อยู่ได้นาน ๆ ให้เป็นความทรงจำ จนได้ถ่ายทอด ในสิ่งที่ทรงจำนั้น ด้วยการสื่อออกมา ในรูปแบบต่าง ๆ

ศิลปะเลยเปรียบเกมือนกับ เครื่องมือให้ศิลปิน ใช้ในการบันทึก สิ่งที่รู้สึกในตอนนั้น ๆ ใช้ในการเลียนแบบธรรมชาติ เรื่องการเลียนแบบธรรมชาตินั้น ทางศิลปะถือว่าต้อง ไม่เป็นการเลียนแบบ ที่เหมือนกับ การมองกระจกเงา การมองภาพถ่าย แต่ให้ใช้การเพิ่มเติม การตัดทอน และการแทรกอารมณ์ จากทางศิลปิน เข้าไปในงานด้วย

งานศิลปะที่แตะต้องได้ และสื่อความหมายถึงกัน

ในเรื่องของ งานศิลปะก็คือ การที่ศิลปินได้ถ่ายทอด ด้านความรู้สึก ที่เป็นการแสดงความรู้สึก ให้ออกมาเป็นรูปทรง Art is the transformation of Feelinginto form เรื่องของรูปทรงนั้นจะเป็น ทรงรูปธรรมที่ สัมผัสถึงได้

ต้องตีความหมาย นั่นออกมาได้ จะหมายถึง ผลงานศิลปะที่ใช้ความคิด ให้ออกมาเป็นนามธรรม จากตัวของศิลปิน และคนทั่วไปนั่น จะไม่สามารถ สัมผัสได้โดยตรงเท่าไหร่ นอกเสียจากศิลปิน

ผลงานศิลปะเลยเป็นสื่อ ด้านภาษาชนิดหนึ่ง Art is The Language ที่เป็นตัวกลาง ทำให้เชื่อมโยงถึงกันได้ สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร ให้เข้าใจกันได้นั่นเอง

ศิลปะกับชีวิต

แทงบอลเล่นยังไง

บอลยูฟ่ายังไง