ประเภทของศิลปะ มาทำความเข้าใจกับศิลปะกัน

ประเภทของศิลปะ

ประเภทของศิลปะ รู้จักกับศิลปะ ในแขนงต่างๆ

ประเภทของศิลปะ ครั้งนี้เราจะมา รู้จักกับศิลปะ เพราะในปัจจุบัน นี้ได้มี ศิลปินที่ได้สร้าง ผลงานศิลปะ เอาไว้ให้ได้เห็น กันอยู่อย่างมากมาย หลากหลายประเภทเลย ซึ่งเรานั้นสามารถ ที่จะแบ่งออกเป็น ประเภทศิลปะ ออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันครับ แบ่งไปตาม ประเภทศิลปะ ของในความงามนั่นเอง แล้วก็ค่อยแบ่งออกไปเป็น แขนงศิลปะ ต่าง ๆ ไปอีกครับ ตามแต่ทางศิลปิน ที่สื่อใน ผลงานศิลปะ ออกในเป็นรูปแบบใด

ประเภทของศิลปะ การแบ่งของ ประเภทศิลปะ มีอะไรบ้าง ?

ในเรื่องการแบ่งออกของ ประเภทศิลปะ ในประเภทแรกเลยก็คือ วิจิตรศิลป์ (Fine-Art) จะเป็นศิลปะ ในการเกื้อประโยชน์ ทางด้านจิตใจ ผลงานศิลปะ จะเน้นไปที่ ความงดงาม ความพึงพอใจ มากเสียกว่าเรื่อง ประโยชน์ของการใช้สอย

เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ในการตอบสนอง กับความต้องการ ในด้านจิตใจ ในด้านอารมณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 6 แขนงศิลปะ นั่นก็จะมี จิตรกรรม เป็นผลงานภาพเขียน, ประติมากรรม ผลงานภาพปั้น, สถาปัตยกรรม เป็นงานด้านก่อสร้าง, วรรณกรรม งานเขียนบทประพันธ์, ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นการขับร้อง การบรรเลง, งานพิมพ์ภาพ

ประเภทของศิลปะ

ประเภทศิลปะ ในประเภทที่สองเป็น ประยุกต์ศิลป์ (Applied-Art) ศิลปะ ในการอำนวยประโยชน์ ที่ตะเน้นประโยชน์ ของเรื่องการใช้สอย มากยิ่งกว่า ในเรื่องความงาม เป็นสิ่งที่มนุษย์ ได้สร้างขึ้นมา ตอบสนองกับ ความต้องการที่จะใช้งาน

จะแบ่ง แขนงศิลปะ 5แขนง ออกเป็นดังนี้ พาณิชย์ศิลป์ ศิลปะที่ใช้เป็นประโยชน์ ในด้านการค้า, มัณฑนศิลป์ จะเป็นศิลปะในการตกแต่ง, อุตสาหกรรมศิลป์ เป็นงานศิลปะที่ใช้ ออกแบบพวกผลิตภัณฑ์, หัตถศิลป์ ศิลปะจำพวกงานฝีมือ, การออกแบบ งานออกแบบสื่อต่าง ๆ

ประเภทของศิลปะ สรุปในความหมายของ งานศิลปะ แต่ละประเภท

รู้จักกับศิลปะ หากดูจากในเรื่องของ ความหมายศิลปะ เรื่องความงาม ประเภทศิลปะ แล้วนั้นก็สามารถ ที่จะสรุปออกมาว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้น ได้ทำการคิด ทำการสร้างสรรค์ขึ้นมา ก็เพื่อในเรื่อง ความงามกับความพึงพอใจ

ส่วนสิ่งที่ได้เกิดขึ้น โดยธรรมชาตินั้น ถึงแม้ว่าจะมี ความสวยความงดงาม แต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์ ที่ตกลงไปในทะเล ,ดอกไม้ที่มีหลายสี มีความสวยงาม นั่นเองครับ ความงามกับความพอใจ ในศิลปะนั้นจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันก็ ความงามทางกาย, ความงามทางใจ

ในเรื่องของ ความงามทางกาย ก็คือ ศิลปะ ที่มีความเกี่ยวโยง กับในวิถีชีวิต ของมนุษย์เรา ที่จะสามารถสัมผัส ได้เห็นถึงใน ด้านคุณค่า ได้แบบเป็นรูปธรรม

ความงามทางใจ ก็จะเป็นศิลปะ ที่ทรงคุณค่าแบบ นามธรรม สิ่งที่ทำให้เรานั้น เกิดมีความเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่มี ความสมบูรณ์ ซึ่งจะสามารถ มีวิถีชีวิตไปแบบ มีความสุข เฉกเช่นเดียงกันกับ ปฏิบัติธรรม ถือศีล ของในพระพุทธศาสนา นั่นเองครับ

ความหมายศิลปะ ศิลปะในความหมายแยกต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร ?

ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเรียกว่าเป็น ความหมายศิลปะ ที่เป็นแบบเฉพาะ ทีนี้มาดูมนความหมาย ที่ได้แยกออกมาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ ความหมายศิลปะแบบกว้าง ในสมัยโบราณนั้น นักปราชญ์จะให้ ความหมายศิลปะ (Art) ว่าดังนี้

ศิลป เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้เป็นผู้สร้างมา เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิด จากธรรมชาติ อย่างเช่นว่า ภาพเขียน รูปปั้นหินแกะสลัก แม้ว่ารูปร่าง น่าเกลียดแค่ไหน ก็ถือได้ว่าเป็น ศิลปะ เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง

ประเภทของศิลปะ

ที่มนุษย์ได้สร้างนั่นเอง หากว่าใช้ตามนี้ ศิลปะจะมีความหมาย ที่ค่อยข้างจะกว้างมาก ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม เครื่องจักร อาคารบ้านเมือง จนกระทั่งอาวุธเลยทีเดียว

หากว่าดูใน ความหมายด้านทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ นั้นคือศัพท์ที่ได้รับ การบัญญัติที่ วงการศิลปะ ในประเทศไทย มาประมาณ 20 กว่าปีได้แล้ว จะแปลความหมาย จากคำที่เป็น ภาษาอังกฤษว่า Visual-art ซึ่งในจุดที่สำคัญ

ในการให้ความหมายคือ เพื่อที่จะแยกแยะ ในลักษณะของ มนุษย์กับศิลปะ ให้ตีความออกมา ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมทีแล้ว เรื่องศิลปะนี้ จะเกี่ยวข้องใน วิจิตรศิลป์ ศาสตร์แห่งความงามทั้งสิ้น

ทัศนศิลป์ เลยเป็นคำหนึ่ง ที่ใช้กับ วงการศิลปะ ความหมายก็คือ ศิลปะที่สื่อความหมาย รับรู้สัมผ้สได้ โดยการมองเห็น อย่างเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานพิมพ์ภาพ จะแสดงให้เห็นถึง ความหมาย ร่องรอย ที่สามารถปรากฎ ขึ้นมาให้เห็นได้ ที่ไม่ว่าจะทำด้วย เครื่องมือ ใช้วัสดุ ใช้วิธีการอะไร ก็ได้ทั้งนั้นครับ

ผลงานศิลปะ ที่แบ่งออกตามการรับ การสัมผัสคืออะไร ?

ความหมายศิลปะ ศิลปะที่แบ่งตาม ลักษณะของ ประสาทรับสัมผัส ของมนุษย์เรา ที่จะประกอบไปด้วย ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น และสุดท้าย ประสาทกาย ด้วยการรับสัมผัส เป็นความพึงพอใจกับ สุนทรียภาพ ในระดับสูง

ซึ่งจะมี 2 ทางด้วยกันก็คือ ทางตา กับทางหู ส่วนจมูก, ลิ้น และก็กายนั้น คือการรับรู้ ให้ความพอใจกับ สุนทรียภาพ ในระดับที่รองลงมา ศิลปินนั้นอาจที่จะ ใช้กลิ่น ใช้รส ใช้การสัมผัส เพื้อมาเป็นสื่อของ ในเรื่องการแสดงออก ด้านศิลปะก็ได้ แต่ว่าจะเป็นแค่ส่วนประกอบ ซึ่งจะแบ่งศิลปะ ในลักษณะการรับสัมผัส แยกเป็น 3 สาขานั่นก็คือ

ทัศนศิลป์ (Visual-Arts) ศิลปะสัมผัสโดย การมองเห็น ซึ่งก็จะมี จิตรกรรม ประติมากรรม งานพิมพ์ภาพ สถาปัตยกรรม

โสตศิลป์ (Aural-Arts) ศิลปะรับสัมผัสโดย ใช้การฟัง ก็จะมีเช่น ดนตรี วรรณกรรม (โดยการอ่าน การร้อง)

โสตทัศนศิลป์ (Audio-Visual-Arts) ศิลปะรับสัมผัสโดย การฟัง และมองเห็นไปพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น นาฎกรรม การแสดงหนัง ซึ่งก็จะสัมผัสแบบผสมกัน ในวรรณกรรม ดนตรี รวมถึง ทัศนศิลป์ ที่จะเรียกศิลปะในสาขานี้เป็น ศิลปะผสม (Mixed Art)

ศิลปะภาพวาด

UFABETแทงบอล

เทคนิคแทงบอลให้เข้า