ศิลปะทันสมัย ศิลปะร่วมสมัยแนวคิดของวัฒนธรรมศิลปะของยุค 2000

ศิลปะทันสมัย

ศิลปะทันสมัย หรือ ศิลปะร่วมสมัย คืออะไร ?

ศิลปะทันสมัย คือชื่อเรียกของรูปแบบ ของงานศิลปะ ที่สร้างขึ้นในช่วง ปลายของศตวรรษที่ 20 หรือในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งเรียกง่าย ๆ ก็คือเป็นงานศิลปะ ในยุคปัจจุบัน โดยศิลปะแบบร่วมสมัยนั้น จะค่อนข้างได้รับอิทธิพล และแปรเปลี่ยนไป ตามวัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละพื้น ที่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีความสอดคล้อง กับเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นมา ในช่วงหลัง ๆ อีกด้วย ศิลปะที่แพงที่สุด 

หรือพูดง่าย ๆ ก็คือการปรับปรุง แนวคิดของศิลปะ จากยุคก่อน ๆ ให้มีความทันสมัย มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หรือการผสมผสาน ความเป็นงานศิลปะ ให้เกิดความเข้ากัน aกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

และเนื่องจากการที่เป็นงานศิลปะ ที่มีรูปแบบมาจากวิถีชีวิต กับสังคมต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละที่ จึงทำให้งานศิลปะในยุคนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจุด ที่กำหนดตายตัว อย่างเช่นชื่อเรียก ของประเภทต่าง ๆ หรือการจัดลำดับขั้นของงานศิลปะ ก็ทำได้ยาก

เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละมุมมอง และวิถีชีวิตในสังคมนั้น ๆ ซึ่งศิลปะร่วมสมัยนั้น จะมีการแบ่งกลุ่มไปตามวัตถุประสงค์ของ และจุดมุ่งหมาย ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ก็คือ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม , ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ และ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม คืออะไร ?

คืองานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมา โดยใช้หลักการ แก่นแท้ของศิลปะ เป็นหลัก ซึ่งเน้นการให้ความสำคัญ กับเรื่องรูปทรง ความงดงาม แต่เนื่องจากความงดงาม ของงานศิลปะนั้น เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละเวลา และสถานที่

จึงทำให้มาตรฐาน เรื่องความงดงาม ของแต่ละที่ และแต่ละช่วงเวลานั้น มีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีรูปแบบของงานศิลปะ ที่มีความงดงามในระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นศิลปะ ที่มีความงดงามอยู่ในทุกยุค ทุกสมัยอยู่เช่นเดียวกัน

อย่างงานศิลปะ ที่พบเห็นกันตามพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่าง ๆ ซึ่งงานศิลปะเหล่านั้น มักจะมีคุณค่า หรืออะไรบางอย่าง ที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้ชม นอกเหนือจากเรื่องความงดงาม ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

อย่างพวกองค์ประกอบ รูปทรง เทคนิคการสร้างสรรค์จึงทำให้งานศิลปะเหล่านั้น อยู่ในระดับที่สูง กว่างานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมา โดยให้ความสำคัญ กับเรื่องความงดงาม เป็นหลักทั่ว ๆ ไป ศิลปะคืออะไร 

ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ คืออะไร ?

คืองานศิลปะ ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อแสดงออกทางอารมย์ โดยให้ความสำคัญ และมีวัตถุประสงค์ คือการสร้างอารมย์ร่วม และให้เกิดความสะเทือนใจ ทางด้านอารมย์แก่ผู้ชม ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะประเภทนี้ ศิลปะที่ดี

มักจะมีเรื่องราวปูมหลังบางอย่าง จึงทำให้การสร้างสรรค์งานศิลปะ เปรียบเสมือนกับ การระบายอารมย์ ปล่อยแรงกดดัน ลงมาในงานศิลป์ และเนื่องจากวัตถุประสงค์ ของงานศิลปะประเภทนี้ จะมุ่งเน้นเรื่อง การแสดงอารมย์เป็นหลัก

จึงทำให้ความละเอียดอ่อน และความงดงามต่าง ๆ จะอยู่ตรงข้ามกับศิลปะเป็นภาษา แห่งความงาม ที่เน้นเรื่อง สุนทรียภาพทางศิลปะ อย่างเช่นการ เปลี่ยนแปลงรูปทรง ให้เกิดการบิดเบี้ยว ผิดแปลก ไปจากที่ควรจะเป็น สีสันต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งกัน

ซึ่งงานศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์นี้เอง ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือจำพวก ศิลปะแอ๊บสแตร็ก และ ศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์

ศิลปะทันสมัย

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด คืออะไร ?

คืองานศิลปะ ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อจุดมุ่งหมาย ในการนำมาเป็นเครื่องมือ สำหรับการใช้ในการสื่อสาร เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิต และสังคม เพื่อยกระดับสังคม ให้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยศิลปินในกลุ่มนี้ จะมีแนวคิด และความเชื่อไปที่ว่า งานศิลปะนั้น แท้จริงแล้วคือแนวความคิด ไม่ใช่ทั้งงานสุนทรียภาพ ทั้งด้านความงาม หรือด้านอารมย์ จึงทำให้งานศิลปะแห่งความคิด มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอความคิด

โดยไม่สร้างสรรค์งานศิลปะ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม แบบเดิม ๆ แต่จะใช้ความทันสมัย ต่างด้านเทคโนโลยี เข้ามาเป็นเครื่องมือ ในการนำเสนอเรื่องราวแทน อย่างเช่นการใช้ ภาพถ่าย เป็นต้น

ศิลปะทันสมัย

ศิลปะทันสมัย มีความแตกต่างจาก ศิลปะสมัยใหม่ อย่างอะไรบ้าง ?

คำว่าศิลปะร่วมสมัย กับศิลปะสมัยใหม่ หากมองจากความหมายของคำ อาจจะดูมีความใกล้เคียงกัน จนทำให้หลาย ๆ คนอาจจะสับสน คิดว่าเป็นช่วงยุคสมัยเดียวกัน แต่แท้จริงแล้ว ทั้งสองคำนี้ มีความแตกต่างกัน เพราะศิลปะสมัยใหม่ หรือ Modern Art นั้น

เป็นชื่อที่ใช้เรียกผลงานศิลปะ ที่สร้างขึ้นมาในช่วงประมาณปี ค.ส. 1860 ถึงปี ค.ส. 1970 แต่ผลงานศิลปะ ในช่วงยุคสมัยใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้แตกต่างออกจากเดิม

จากการเปลี่ยนแปลง ของวิทยาการ และสังคม ที่พัฒนาไป และก็เป็นส่วนสำคัญ ในการต่อยอด ไปเป็นศิลปะร่วมสมัย เพราะมีแนวทางคล้าย ๆ กับศิลปะร่วมสมัย เพียงแต่เปลี่ยนเรื่องยุคสมัย และเทคโนโลยี

ศิลปะทันสมัย ศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นอย่างไร ?

ในประเทศไทยเอง ก็มีการรับเอาศิลปะ ในรูปแบบต่าง ๆ มาจากทางฝั่งของสังคมตกวันตก ตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยนำเข้ามาประยุกต์ ให้เข้ากับวัฒนธรรม ของประเทศไทยเอง และครั้งนี้กับงานศิลปะร่วมสมัย ก็เป็นเช่นเดียวกัน แต่จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ต่างไปจากในอดีต ค่อนข้างมาก

จึงทำให้ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ สร้างสรรค์งานศิลป์ ออกมาในรูปแบบที่แตกต่าง ออกไปจากในอดีต เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากมโนคติของศิลปิน โดยไม่จำเป็นต้องแคร์ กับกระแสความนิยมของตัวศิลปินเอง ต่อสังคมในวงกว้าง

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงไว้มีกลิ่นอาย ที่เกิดจากเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของงานศิลปะไทย ที่ยังคงมีลวดลายที่อ่อนช้อย และงดงาม ซึ่งความเป็นศิลปะร่วมสมัยของไทยนั้น สามารถแบ่งออกมาได้ถึง 9 สาขาด้วยกัน ศิลปะที่มีชื่อเสียง

  • ทัศนศิลป์ หรืองานศิลปะจำพวกภาพวาด 
  • วรรณศิลป์ หรืองานศิลปะจำพวกวรรณกรรม การแต่งหนังสือ 
  • ดุริยางคศิลป์ หรืองานศิลปะจำพวกการบรรเลง การสร้างเสียงดนตรี 
  • ศิลปะการแสดง หรืองานศิลปะจำพวกการแสดงออก ที่ถ่ายทอดความคิด และการสื่อสารทางอารมย์ 
  • สถาปัตยกรรม หรืองานศิลปะจำพวกสิ่งก่อสร้าง
  • ภาพยนตร์ หรืองานศิลปะจำพวกภาพเคลื่อนไหว
  • เรขศิลป์ หรืองานศิลปะจำพวกการออกแบบสัญลักษณ์ กราฟิกดีไซน์
  • แฟชัน หรืองานศิลปะจำพวก การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งตัว
  • มัณฑนศิลป์ หรืองานศิลปะจำพวกการออกแบบ การตกแต่งภายในอาคาร