ศิลปะสมัยใหม่ ที่พบในประเทศไทย กับจุดเริ่มต้นของศิลปะแขนงนี้ มีที่มาที่ไป และยึดหลักพื้นฐานใด?

ศิลปะสมัยใหม่ กับหนึ่งการพูดถึงอย่างมาก หากเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของไทย โดยที่เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยนั้น จะเกี่ยวข้องกับยุคสมัคสุโขทัย ตลอดจนมาถึงในช่วงของยุค กรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีการผันแปร และแปรเปลี่ยนของ งานศิลปกรรมไทย ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ศิลปะและ วัฒธรรมของประเทศไทย มีการอ้างอิง และยึดหลักพื้นฐาน ที่แสดงตัวตน ความเป็นไทยอย่างมาก

ด้วยการยึดหลักของความเชื่อ ที่มีความเกี่ยวข้องของ หลักศาสนา ที่เป็นศาสนาหลักของประเทศไทย คือ หลักพระพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่งการยึดหลักนี้ มาร่วมกับผลงาน ชิ้นงาน หรือสื่อทุกแขนง ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะ ก็จะมีพื้นฐานกับสิ่งเหล่านี้

อย่าแน่นอน ซึ่งแม้แต่ ศิลปะเด็ก ก็ยังพบพื้นฐานของหลักการนี้อยู่ด้วย และยิ่งในเรื่องของ กลุ่มงานประเภท จิตกรรมไทย ก็ต้องมีพื้นฐาน มาจากหลักนี้อีกแน่นอน เพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธี ของการเล่าเรื่อง ผ่านยุคสมัย เช่น การเขียนภาพ

ที่อยู่ในส่วนของฝาผนังอุโบสถ หรือแม้แต่ในหนังสือยุคแรกๆ เช่น หนังสือข่อย ก็พบอย่างชัดเจน โดยที่การสื่อสาร ออกมาเป็นสื่อพิมพ์ วาด เช่นนี้นั้น เป็นการเล่าเรื่อง ที่มีการคิด และเขียน ลงตามจินตนาการ ของผู้ที่ต้องการสื่อเรื่องราว พร้อมทั้งแสดงออกถึง เรื่องงานฝีมือ ที่คงเป็นเอกลักษณ์ ของศิลปะกลุ่มนี้

ศิลปะสมัยใหม่

ศิลปะสมัยใหม่ กับการคลี่คลายของกลุ่มแขนง ศิลปกรรมไทย ที่นำสู่ศิลปะร่วมสมัยจริงหรือไม่?

การถามถึงเรื่องราว ของกลุ่มงานศิลปะในอดีตนั้น มีเรื่องราวที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง โดยระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด แต่ยังคงเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้เกิดศิลปะแขนงนี้ขึ้นมา โดยที่ศิลปะร่วมสมัยนั้น

จะยังคงเห็นในส่วนของศิลปะดั้งเดิมอยู่ ซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้จางหายไปทั้งหมด แต่ยังคงบางส่วนให้เห็นถึง วัฒนธรรม หรือศิลปะ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอีกด้วย ซึ่งอิทธิพลหลักๆ ของ การเปลี่ยนแปลงศิลปะ ในยุคแรกๆของไทยนั้น

เกิดจากการติดต่อกับต่างชาติ ที่มีการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน โดยในยุคสมัยนั้น จะมีการติดต่อการค้า กับกลุ่มต่างชาติตะวันตก เช่นประเทศฮอลลันดา ฝรั่งเศส รัสเซีย ที่เข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของ สถาปัตยกรรมตะวันตก

โดยสิ่งที่ทำให้เห็นว่า ประเทศไทยนั้น ได้มีศิลปะร่วมสมัย กับศิลปะต่างชาติอื่น คือ สิ่งก่อสร้าง ที่หลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะรูปแบบของทรงตึก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นของ โปรตุเกส ที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง และศิลปะลักษณะนี้

ยังมีเรื่องราวที่สืบผ่าน งานศิลปะประเภท ศิลปะนิ้วมือ ที่เราอาจจะหาชมได้ยาก แต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ แต่สิ่งที่เด่นชัดมากที่สุด ที่เป็นตัวบ่งชี้ ของความคลี่คลาย ศิลปะแขนง ศิลปกรรมไทย คือ กลุ่มภาพวาด ภาพเขีย บริเวณฝาผนังพระอุโบสถวัดบวร

ศิลปะสมัยใหม่ ด้วยงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ที่หลายคนคิดว่า จะเป็นจุดเริ่มต้น ใช่หรือไม่?

ในปัจจุบันนี้ มีกลุ่มงานศิลปะ ที่มีความหลากหลายของชิ้นงาน และการสื่อถึง ผลงานในยุคต่างๆได้อย่างดีขึ้น โดย จุดเริ่มต้นของศิลปะร่วมสมัย จะมีการบอกเล่า และสื่อถึงในชิ้นงานหรือไม่ ต้องติดตามในที่นี่ ซึ่งหากเล่าย้อนกลับไป เป็นช่วนเริ่มต้น

ก่อนที่จะมาถึงในจุด ศิลปะร่วมสมัย และ ยุคศิลปะใหม่ ที่ทำให้เรานั้น เห็นผลงานที่หลากหลายมากขึ้น คือ ย้อนกลับในช่วงของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้จัดสอนศิลปะ ที่สถาบันแห่งหนึ่ง โดยได้มีการจัดการ แสดงผลงานขึ้นมา เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ

โดยที่การจัดแสดงงานในงานนี้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีชื่อหัวข้องาน เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจ และต้องการ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแสดงผลงาน ทางศิลปะครั้งแรก ที่เกิดขึ้นในงานนี้ และยังทำให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง

ของผู้ที่เข้าชมงาน อีกทั้งการต้องการ จัดงานของ ศาสตรจารย์พีระศิลป์ คือ มีการเสนอกรมศิลปากร ให้มีการจัดงานศิลปะ ในด้านของ งานแสดง หรือที่รู้จักในตอนนี้ คือ งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น

ที่ได้มีการดำเนินงาน ของศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นมา ดังนั้น สามารถกล่าวได้เลยว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย จนถึงศิลปะสมัยใหม่ ในประเทศไทย

ศิลปะสมัยใหม่

ศิลปะไทยโบราณ สู่ศิลปะร่วมสมัย ที่จะผันแปร และแปรเปลี่ยนสู่ ศิลปะสากลได้จริงหรอ?

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในสมัยนี้นั้น มีการค้นหาและเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีการแลกเปลี่ยนที่ไวขึ้น ด้วยโลกไร้พรมแดน โดยที่งานศิลปะก็เช่นกัน ได้มีการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลง

เพื่อผ่านยุคสมัยหนึ่ง ไปสู่ อีกยุคสมัยหนึ่ง โดยที่มีการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ล้วนแล้วจะเป็นองค์ประกอบ แต่ในขั้นตอนของการพัฒนานี้ จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็น ขั้นตอนที่ผันแปร พร้อมทั้งแปรเปลี่ยน ศิลปะต่างๆ ให้เกิดความพอเหมาะ

ของตัวมันเอง โดยที่การผันแปรนั้น จะเป็นความผันแปร ศิลปะสมัยโบราณ สู่ศิลปะร่วมสมัย และมาสู่ ศิลปะสมัยใหม่ โดยที่ความนิยมของงานศิลปะ ในยุคปัจจุบันนี้ มีความนิยมอย่างมาก ทำให้มีการจัดแสดงผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงานวาด งานออกแบบ งานปั้น ที่เป็นการบ่งบอกถึง เอกลักษณ์ชองยุคสมัย ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถมองเป็นมุมมอง ของการพัฒนา และการปรับเปลี่ยน เพื่อการคงอยู่ในระบบได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานทางศิลปะ หากไม่มี

ผู้เสพย์ศิลป์ หรือ ผู้ที่ติดตามงานเหล่านี้ ก็จะไม่มีการพัฒนาใดๆ แต่หากมีการติดตาม และยังคงผู้ที่ชื่นชอบอยู่นั้น ก็จะรักษา พร้อมทั้งถ่ายทอด สู่รุ่นต่อไปได้อย่างง่ายดาย

สรุปรวมศิลปะร่วมสมัย นำไปสู่การพัฒนา ที่มีความยั่งยืน ของกลุ่มผลงานศิลปะได้มากน้อยแค่ไหน?

หากกล่าวถึงบทสรุปแล้วนั้น การมีปัจจุบันนี้ได้ คงต้องคำนึงถึงอดีต ที่มีเรื่องเล่า และการรักษาวัฒนธรรม และเทคนิคในอดีตไว้ โดยที่ไม่ให้มันสูญหายไป ซึ่งการมีศิลปะร่วมสมัย จะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่า ก่อนหน้านี้ มีกลุ่มผลงานทางศิลปะ

ที่มีอยู่ในยุคก่อน และมีการพัฒนาของวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสิ่งอื่นที่เข้ามาเป็นอิทธิพล ส่งผลให้มีการเข้าถึง และต้องการพัฒนา สิ่งเหล่านี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างยิ่ง จนทำให้กลุ่มของนักศิลปะ หรือ มีกลุ่ม ศิลปินยุคใหม่

เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องจากว่า เป็นการเรียนรู้ ผลงานศิลปะในอดีต ที่จะนำสู่เส้นทางการคิด และผสมผสานให้เข้าด้วยกัน เพื่อความยั่งยืนของผลงาน ที่ไม่ว่าจะดูในยุคไหน ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะด้วยการเลือกเทคนิค หรืองานติดตาม

ผลงานศิลปะของยุคก่อนๆ ทำให้ผู้ที่เป็นนักศิลปะ หรือ ที่เป็นศิลปินนั้น รู้จักถึงเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น เมื่อใดที่รู้ที่มา และที่ไปของสิ่งนั้น ทำให้เรารู้จัก และรู้ถึงแก่นแท้ของมัน ส่งผลให้ชิ้นงานที่จะสื่อออกมา มีความชัดเจน ของสิ่งที่ต้องการสื่อ

ออกมามากยิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้ เป็นเพียงจุดเล็ก หรือจุดหนึ่ง ที่กล่าวถึง ศิลปะไทยในยุคสมัยต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อน และพัฒนาผลงานศิลปะมาถึงในยุคปัจจุบัน

live บาคาร่า

สูตรบาคาร่า ufabet ฟรี

ศิลปะเด็ก